Vedtekter

12. April 2018

§1 Tilhørighet og Formål

a.  Foreningens navn er Designforeningen ved IFI forkortet DEFI, og er en forening ved Instituttet for Informatikk.

b.  Foreningens formål er å være en sosial og faglig arena for studenter som går emner tilknyttet Informatikk: design, bruk, interaksjon.

c.  Alle studenter som er tilknyttet studieprogram eller tar emner ved Institutt for informatikk har mulighet til å bli medlem av foreningen.

d.  Minimum 2/3 av styremedlemmene i foreningen må være IFI-studenter. Studenter ved programmer tilknyttet IFI og studenter som tar IN(F)-emner regnes som IFI-studenter.

§2 Organisasjon

a.  Foreningens øverste organ er Generalforsamlingen.

b.  Foreningen driftes av et styre.

§3 Generalforsamling

a.  Ordinær generalforsamling gjennomføres en gang i løpet av siste halvdel av hvert semester.

b.  Ekstraordinær generalforsamling holdes dersom styret ønsker det.

c.  Innkalling sendes ut av styret minimum to uker før ordinær generalforsamling, og minimum en uke før ekstraordinær generalforsamling.

d.  Forslag til endringer i vedtektene må mottas av styret senest en uke før ordinær generalforsamling.

e.  Avstemning skjer ved håndsopprekning dersom ingen ønsker skriftlig valg.

f.  Dagsorden til generalforsamlingen følger med innkallingen. Dagsorden vedtas som første punkt på generalforsamlingen, og eventuelle endringsforslag må da fremmes på generalforsamlingen.

g.  Alle medlemmer i foreningen har stemmerett på generalforsamling.

h.  Utover dette har generalforsamlingen myndighet til å fritt dele ut tale- og møterett.

i.  Ved ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

a)  Styrets beretning om drift siden siste generalforsamling.

b)  Regnskap.

c)  Budsjett.   

d)  Valg av de styreverv som er på valg.   

j.  Vedtektsendringer og endringer i retningslinjene vedtas ved to tredels flertall.

§4 Valg

a.  Styret må etter generalforsamling bestå av minimum tre personer; leder, nestleder, og økonomiansvarlig.

b.  Alle som har stemmerett ved generalforsamling er valgbare til alle styrets verv.

c.  Leder og økonomiansvarlig velges for to semestre, og er på valg normalt ved ordinær generalforsamling på våren.

d.  Øvrige styreverv er på valg hvert semester og velges separat fra hverandre.

e.  Alle avstemninger på generalforsamlingen avgjøres ved simpelt flertall med mindre noe annet er spesifisert.

§5 Styret

a.  Styret har følgende verv:

a)  Leder

b)  Nestleder

c)  Økonomiansvarlig

d)  Styremedlemmer

b.  Ved leders fravær eller ved saker der leder er inhabil opptrer nestleder, deretter økonomiansvarlig i leders sted.

c.  Ved behov skal saker i styret avgjøres ved votering, og dersom et likt antall medlemmer er til stede teller leders stemme dobbelt.

d.  Styret har mulighet til å nedsette valgkomité før generalforsamling. Medlemmene i disse komiteene velges også av styret.

e.  Styremøter avholdes når leder eller to styremedlemmer ønsker det. Styret er vedtaksdyktig når to tredeler av medlemmene er til stede.

§6 Styrets oppgaver

a.  Styrets primære oppgave er å legge til rette for arrangementer som fremmer faglig relevant kunnskap og sosialt samhold for designstudenter ved instituttet.

b.  Styret skal aktivt promotere foreningen ved starten av hvert skoleår for å rekruttere nye designstudenter til foreningen.

c.  Ansvar for arrangementer som finner sted etter generalforsamling, men i inneværende semester, forblir ved styret som satt før generalforsamlingen fant sted.

§7 Oppløsning

a.  Foreningen kan kun oppløses ved to tredels flertall for oppløsning ved to påfølgende ordinære generalforsamlinger.

b.  Ved oppløsning skal alle resterende midler overføres til fordelingsutvalget ved IFI.